ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 06, 2013

ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಜಿನುಗುವ ಮಳೆ !!!

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಯಲಿ ವಾಯು ಭಾರ ಕುಸಿತ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಜಿನುಗುವ ಮಳೆ
ಏ ಸಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ ನಾನು
ಛೇ ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ !!!